บรรณานุกรม

16

1. นายสมมาตร์  มีศิลป์. (2555).หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ชีววิทยาเล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว

2.โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ออนไลน์). 9  กุมภาพันธ์  2557. เข้าถึงจาก : http://blog.eduzones.com/jipatar/85858

3. การศึกษาเกี่ยวกับพืช (ออนไลน์). 9  กุมภาพันธ์  2557. เข้าถึงจาก : http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_10.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s